Obec Veľké Úľany
Slobodný prístup k informáciámPOVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE

a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Veľké Úľany bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

 2) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Veľké Úľany sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Úľany je zastupiteľský zbor obce zložený z 11 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Veľké Úľany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány:

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Veľké Úľany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 3) INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ (vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby)

Interná smernica č.1/2011 Zásady slobodného prístupu k informáciám

 4) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ A O POSTUPE POVINNEJ OSOBY PRI ICH VYBAVOVANÍ (vrátane lehôt) :

Interná smernica č.1/2011 Zásady slobodného prístupu k informáciám

  Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:
 1. poštou na adresu obce :   Obecný úrad
   Hlavná 578
  925 22 Veľké Úľany
 2. osobne v podateľni obecného úradu v úradných hodinách.

Obec Veľké Úľany postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 5) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VOČI ROZHODNUTIAM OBCE.

Interná smernica č.1/2011 Zásady slobodného prístupu k informáciám

  Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:
 1. poštou na adresu obce :   Obecný úrad
   Hlavná 578
  925 22 Veľké Úľany
 2. v podateľni obecného úradu Veľké Úľany v úradných hodinách.

6) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK PODĽA, KTORÝCH POVINNÁ OSOBA KONÁ A ROZHODUJE, ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K POVINNEJ OSOBE:

7) SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ POVINNÁ OSOBA VYBERÁ ZA SPRÁVNE ÚKONY A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

Interná smernica č.1/2011 Zásady slobodného prístupu k informáciám, Príloha č.3

Právna úprava: zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, vyberá obec za poskytnutie informácií úhradu vo výške materiálnych nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií, a to konkrétne náklady na:

    1. Rozmnožovanie dokladov

- jedna strana čierno-biela jednostranná A4 0,10 EUR
- jedna strana čierno-biela obojstranná A4 0,15 EUR
- jedna strana čierno-biela jednostranná A3 0,20 EUR
- jedna strana čierno-biela obojstranná A3 0,25 EUR
 

    2. Informácia poskytovaná na diskete

1 disketa 0,70 EUR
 
    3. Informácia poskytovaná na CD nosiči
- CD-R 1 ks 1,70 EUR
- CR-RW 2,70
 

    4. Poštové obálky

- obálka C6 0,05 EUR
- obálka C5 0,05 EUR
- obálka C4 0,08 EUR
- obálka Doručenka doporučene 0,08 EUR
- obálka Doručenka do vlastných rúk 0,08 EUR
 

    5. Poštové poplatky:

Podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s.

6. Ak výška materiálových nákladov za poskytnutie informácie nepresiahne hodnotu 2 EUR, náklady sa nespoplatňujú.

8) ZBIERKA ZÁKONOV SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade č. dverí 9.

9)VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade č. dverí 9.
Na iternete sú zverejnené na adrese:http://www.velkeulany.sk/vznobce.htm

10) NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÉ VECI Z VLASTNÍCTVA OBCE, KTORÉ OBEC PREVIEDLA, ALEBO KTORÉ PREŠLI DO VLASTNÍCTVA FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB.

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.). Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby(§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

11) INFORMÁCIE O PREDAJI MAJETKU OBCE:

Právna úprava:§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

12) INFORMÁCIE O NÁJME MAJETKU OBCE:

Právna úprava: § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

13) TERMÍNY ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NÁVRH PROGRAMU:

Právna úprava:
- § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Harmonogram zasadnutí je zverejnený na adrese
http://www.velkeulany.sk/samosprava.htm#plan
Program zasadnutia je zverejnený tri dni pred termínom zasadnutia na adrese http://www.velkeulany.sk/oznamy.htm

14) ZÁPISNICE Z VEREJNÝCH ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. b) a 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pozn.: v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Zápisnice z verejnených zasadnutí sú zverejnené na adrese http://www.velkeulany.sk/zapisnice.htm

15) NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVAZNÝCH NARIADENÍ:

Právna úprava:
- § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrhy VZN sú zverejnené na adrese http://www.velkeulany.sk/oznamy.htm

16) ÚDAJE O DOCHÁDZKE POSLANCOV NA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (pozn.: t.j. prezenčné listiny; podľa § 5 ods. 2 písm. e) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. obecné zastupiteľstvo je povinné zverejniť údaje o dochádzke poslancov OZ do troch dní po skončení každej schôdze)
Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia OZ sú zverejnené na adrese http://www.velkeulany.sk/samosprava.htm#plan

17) VÝPISY O HLASOVANÍ POSLANCOV:

Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. f) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Údaje o hlasovaní poslancov sú obsiahnuté v zápisniciach z verejnených zasadnutí, ktoré sú zverejnené na adrese http://www.velkeulany.sk/zapisnice.htm

18) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA SCHVÁLENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM

Právna úprava: § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VZN sú zverejnené na adrese:http://www.velkeulany.sk/vznobce.htm
Nové schválené VZN sú zverejnené na adrese:
http://www.velkeulany.sk/oznamy.htm

19) ROZHODNUTIA SÚDU O NESÚLADE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI

Právna úprava: § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

20) UZNESENIA SÚDU O DOČASNOM POZASTAVENÍ ÚČINNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

Právna úprava: § 6b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

21) NÁVRH ROZPOČTU OBCE

Právna úprava: § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh rozpočtu je zverejnený na adrese:http://www.velkeulany.sk/oznamy.htm

22) NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Právna úprava: § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je zverejnený na adrese:http://www.velkeulany.sk/oznamy.htm

Zmluvy 2012:

Dátum
zverejnenia
a)
Názov zmluvy
b)
Číslo zmluvy
c)
Partner
d)
Hodnota
e)
Dátum
uzavretia
Ďalšie informácie o zmluve
27.6.2012 Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 692/2011/UZ 692/2011/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 27.6.2012 Informácie
6.6.2012 Nájomná zmluva Aladár Rigó
Apolónia Rigóová
24.5.2012 Informácie
28.5.2012 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 1688/2011 - dodatok č.1 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Odštepný závod Galanta
P.Pázmánya 4
927 00 Šaľa
IČO: 36550949
28.5.2012 Informácie
14.5.2012 Nájomná zmluva Michal Tanko
Katarína Tanková
Do 30.04.2015 bezplatne na základe vložených investícií vo výške 2078 EUR. 4.5.2012 Informácie
24.4.2012 Nájomná zmluva František Gőgh
Anikó Dömötörová
90,00/mesiac bez DPH 30.3.2012 Informácie
24.4.2012 Nájomná zmluva Silvia Tóthová 166,00/mesiac bez DPH 30.3.2012 Informácie
24.4.2012 Nájomná zmluva 1/2012 Kristína Tomovičová
- KRISZTÍNA kozmetika
Simonova č. 387
92505 Vozokany
IČO: 46627065
56,32/mesiac bez DPH 31.3.2012 Informácie
18.4.2012 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Ľudmila Štujberová 5,00/mesiac bez DPH 27.3.2012 Informácie
18.4.2012 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Miroslav Šafárik 22,60/mesiac bez DPH 29.3.2012 Informácie
18.4.2012 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Helena Szabová 33,80/mesiac bez DPH 26.3.2012 Informácie
18.4.2012 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Rozália Nagyová 20,00/mesiac bez DPH 28.3.2012 Informácie
22.3.2012 Záložná zmluva 202/96/2010 Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č.8
833 04 Bratislava
IČO: 31749542
686 745,60 bez DPH 29.2.2012 Informácie
22.3.2012 Záložná zmluva 0106-PRB-2010/Z Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava
IČO: 30416094
179 770,00 bez DPH 14.3.2012 Informácie
22.3.2012
prvé zverejnenie:
12.3.2012
Zmluva o termínovanom úvere 221/2012/UZ VÚB a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155
845 892,59 bez DPH 12.3.2012 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.C8/2005 DODATOK č.1/2011 k C8/2005 Štefan Cinkoš 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.C2/2005 DODATOK č.1/2011 k C2/2005 Adriana Síposová 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.C1/2005 DODATOK č.1/2011 k C1/2005 Jozef Rákóczi 90,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.C1/2007 DODATOK č.1/2011 k C1/2007 Anna Gragovská 117,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B8/2005 DODATOK č.1/2011 k B8/2005 Ing Zita Szőcsová 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B7/2005 DODATOK č.1/2011 k B7/2005 Zsolt Nagy 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B6/2005 DODATOK č.1/2011 k B6/2005 Attila Nagy 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B5/2005 DODATOK č.1/2011 k B5/2005 Imrich Szalai 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B4/2005 DODATOK č.1/2011 k B4/2005 Mgr Zuzana Heribanova 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B3/2005 DODATOK č.1/2011 k B3/2005 Eva Steinhauserova 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B2/2005 DODATOK č.1/2011 k B2/2005 Zoltán Láncz 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B1/2005 DODATOK č.1/2011 k B1/2005 Ernest Ajpek 90,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.A8/2005 DODATOK č.1/2011 k A8/2005 Csaba Németh a Karin Némethová 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.A7/2005 DODATOK č.1/2011 k A7/2005 Marian Kürtössy 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
21.3.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.A3/2005 DODATOK č.1/2011 k A3/2005 Ervin Tóth 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
12.3.2012 Zmluva o termínovanom úvere 221/2012/UZ VÚB a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155
845 892,59 bez DPH 12.3.2012 Informácie
12.3.2012 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu 356/2012/ZZ VÚB a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155
845 892,59 bez DPH 12.3.2012 Informácie
12.3.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 486/2012/D VÚB a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 31320155
845 892,59 bez DPH 12.3.2012 Informácie
8.3.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ZSE Distribúcia a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
IČO: 36361518
bezodplatne 8.3.2012 Informácie
22.2.2012 Dodatok č. 1/ DZ221401201990102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012019901 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
82525 Bratislava
IČO: 00156621
944 987 € bez DPH 15.2.2012 Informácie
21.2.2012 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejmého obstarávania VVMZ s.r.o.
Grosslingova 7
81109 Bratislava
IČO: 31393438
1000,00 € bez DPH 2.2.2012 Informácie
15.2.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.A4/2005 DODATOK č.1/2011 k A4/2005 Silvia Koday 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
15.2.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.C4/2005 DODATOK č.1/2011 k C4/2005 Monika Nagyová 157,00 €/mes 9.12.2011 Informácie
18.1.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.C2/2007 DODATOK č.1/2011 k C2/2007 Mária Karaszová 117,00 €/mes 20.11.2011 Informácie
18.1.2012 DODATOK č.1/2011 k zmluve o nájme bytu č.B1/2007 DODATOK č.1/2011 k B1/2007 Jozef Hanakovič 117,00 €/mes 20.11.2011 Informácie


Faktúry 2012:

Dátum
zverejnenia
1.
Id. údaj
2.
Popis fakturovaného plnenia
3.
Hodnota v €
6.
Dátum doručenia
7.
Dodávateľ
Ďalšie informácie o faktúre
27.6.2012 Tlač - Veľkoúľanský obzor
604,80 s DPH 7.6.2012 Newprint, s.r.o.
Vlčkova 33
8111 04 Bratislava
IČO: 36359441
Informácie
27.6.2012 Externý management v zmysle Mandátnej zmluvy č. 43/2009
7200,00 s DPH 9.5.2012 EUROPROJECT & TENDER s.r.o.
Pri Bielom kríži 14
831 02 Bratislava
IČO:43941907
Informácie
27.6.2012 Zámočnícke práce
730,00 s DPH 19.6.2012 Štefan Varga - zámožníctvo
Sládkovičovská 389
92522 Velké Úľany
IČO: 40216608
Informácie
27.6.2012 Telekomunikačné služby
28,66 s DPH 17.6.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
27.6.2012 Externý management v zmysle Mandátnej zmluvy č. 43/2009
6720,00 s DPH 25.5.2012 EUROPROJECT & TENDER s.r.o.
Pri Bielom kríži 14
831 02 Bratislava
IČO:43941907
Informácie
27.6.2012 Servisný prenájom rohoží
34,46 s DPH 14.6.2012 Lindström,s.r.o.
Orešianska 3/a
91701 Bratislava
IČO: 35742364
Informácie
27.6.2012 Údržba GA648CF
299,02 s DPH 23.6.2012 BMC, spol. s r.o.
Zlatomoravecká cesta
94901 Nitra
IČO: 31445942
Informácie
27.6.2012 Odborný seminár "správa registratúry" zo dna 25.06.2012
39,00 s DPH 25.6.2012 Asociácia správcov registratúry
M.R. Štefánika 310
972 71 Nováky
IČO: 37922190
Informácie
27.6.2012 Doprava Materiálu
135,00 € 27.6.2012 Adrian Kuzslík
Budovaťeľská
92522 Velké Úľany
IČO: 41867866
Informácie
27.6.2012 Kancelárske potreby
224,24 s DPH 23.6.2012 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
Mlynská 962/27
925 21 Sládkovičovo
DIČ: 36922161
Informácie
27.6.2012 Stravné lístky
2752,80 s DPH 25.6.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
01001 Žilina
IČO:36391000
Informácie
21.6.2012 Údržba GA648CF
299,02 s DPH 14.6.2012 BMC, spol. s r.o.
Zlatomoravecká cesta
94901 Nitra
IČO: 31445942
Informácie
21.6.2012 Telekomunikačné služby
27,50 s DPH 14.6.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
21.6.2012 Výmena sacieho potrubia
na Kúpalisku
1 824,60 s DPH 15.6.2012 Július Halász
Krížna 988
925 22 Veľké Úľany
IČO: 32360754
Informácie
21.6.2012 Audítorské overenie
účtovnej uzávierky r. 2011
1400,00 bez DPH 15.6.2012 Ing Darina Palatická
Sedliacka 45
951 15 Mojmírovce
IČO: 33713961
Informácie
21.6.2012 D10071 Internet 2
prípojný bod 1-4/2012
307,20 bez DPH 15.6.2012 Podunajsko-Dolnovážne regionálne združenie
Hlavná 50
92901 Dunajská Streda
IČO: 36093921
Informácie
21.6.2012 Paušál za SIP konto
2,32 s DPH 14.6.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
84104 Bratislava
IČO: 3568022
Informácie
21.6.2012 Oprava kanalizácie 510,00 bez DPH 13.6.2012 Jozef Baroš
Gottwaldova 1148
92523 Jelka
IČO:37630458
Informácie
21.6.2012 Aktualizácia zákonov
18,70 s DPH 7.6.2012 IURA EDITION, spol. s.r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava
IČO: 31348262
Informácie
21.6.2012 Oprava vodovodu a kanalizácie 313,00 bez DPH 8.6.2012 Jozef Baroš
Gottwaldova 1148
92523 Jelka
IČO:37630458
Informácie
21.6.2012 Strava dôchodcom 53,93
s DPH
8.6.2012 Júlia Šimeková Reštaurácia - Veľké Úľany
Hlavná 581
925 22 Veľké Úľany
IČO: 17645867
Informácie
21.6.2012 Kopanie járkov 3339,36
s DPH
8.6.2012 Ján Modrocký Nákladná doprava
Krajná 928/30
92522 Veľké Úľany
IČO: 34954538
Informácie
21.6.2012 Vodné a stočné 74,53
s DPH
8.6.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
21.6.2012 Práca stavebného dozora Nadstavba zdravotného strediska
5/2012
200,00 bez DPH 8.6.2012 Pavol Száraz - SZING
Školská 1370
92 522 Veľké Úľany
IČO: 22798145
Informácie
21.6.2012 Zverejňovanie nájomných zmlúv na hroboch 50,95
s DPH
7.6.2012 3Wslovakia s.r.o.
Na Vinohrady 692/59
91105 Trenčín
IČO: 36746045
Informácie
21.6.2012 Uloženie komunálneho odpadu 5477.15
s DPH
7.6.2012 KEREKTÓ T.K.O.s.r.o.
99
92506 Čierna Voda
IČO: 36233331
Informácie
21.6.2012 Elektrická energia 3287,33
s DPH
7.6.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
21.6.2012 Stavebný materiál 173,13
s DPH
7.6.2012 Marta Konečná
Parková 626/19
925 22 Veľké Úľany
IČO: 14014301
Informácie
21.6.2012 Telekomunikačné služby
118,13 s DPH 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
21.6.2012 Elektrická energia 112,39
s DPH
7.6.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
21.6.2012 Telekomunikačné služby
229,86 s DPH 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
21.6.2012 Telekomunikačné služby
18,47 s DPH 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
21.6.2012 Telekomunikačné služby
112,06 s DPH 7.6.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
21.6.2012 Elektrická energia 539,80
s DPH
7.6.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
21.6.2012 Elektrická energia 41,97
s DPH
7.6.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
21.6.2012 Predplatné Právo pre RoPo a obce
Zálohová faktúra
60,48 s DPH 7.6.2012 IURA EDITION, spol. s.r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava
IČO: 31348262
Informácie
21.6.2012 Náhradné diely Favorit 104,23
s DPH
6.6.2012 Renata Proksova.
Petőfiho 1159/7
925 23 Jelka
IČO:37230123
Informácie
21.6.2012 Elektrická energia 240,10
s DPH
6.6.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
21.6.2012 Elektrická energia 26,89
s DPH
6.6.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
21.6.2012 Elektrická energia 43,59
s DPH
6.6.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
5.6.2012 Služby PO a BOZP 05/2012
200,00 bez DPH 5.6.2012 Zuzana Szabová,
903
925 03 Horné Saliby
IČO: 41592620
Informácie
5.6.2012 Geometrický plán
č.17549493-02-05/2012
300,00 bez DPH 5.6.2012 Alžbeta Blazseková
Mierové nám. 4
924 00 Galanta
IČO: 17549493
Informácie
4.6.2012 Rovnošaty pre požiarnikov 926,11
s DPH
4.6.2012 PYROTEX, s.r.o.
93
919 02 Dolné Orešany
IČO: 36242781
Informácie
4.6.2012 Zverejnenie údajov 5/2012 300,00
bez DPH
4.6.2012 EKONDATORG družstvo
Nová 1091/20
925 22 Veľké Úľany
IČO: 36262846
Informácie
4.6.2012 Vyúčtovacia faktúra faktúra
Aplikačné programové vybavenie
0,00 s DPH 4.6.2012 IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO: 00162957
Informácie
4.6.2012 Odvoz smetných nádob za 5/2012 4 724,35
s DPH
4.6.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
31.5.2012 Prenájom kopírovacieho zariadenia
113,52 s DPH 31.5.2012 COPY OFFICE
Rádiová 39
82104 Bratislava
IČO: 31377874
Informácie
31.5.2012 Elektrická energia 240,21
s DPH
30.5.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
31.5.2012 Poistné KASKO 204,94
bez DPH
29.5.2012 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 00151700
Informácie
28.5.2012 Vodné a stočné 25,91
s DPH
28.5.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
28.5.2012 Informačná tabuľa EFRR 436,16 s DPH 23.5.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
925 21 Sládkovičovo
IČO: 43956122
Informácie
28.5.2012 Tonery 218,88 s DPH 23.5.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
925 21 Sládkovičovo
IČO: 43956122
Informácie
28.5.2012 Komponenty PC 155,98 s DPH 23.5.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
925 21 Sládkovičovo
IČO: 43956122
Informácie
28.5.2012 Geometrický plán
300,00 bez DPH 28.5.2012 Alžbeta Blazseková
Mierové nám. 4
924 00 Galanta
IČO: 17549493
Informácie
28.5.2012 Trojfázová elektrocentrála 5 500,00 s DPH 24.5.2012 VF Projekt & Marketing s.r.o.
Gen. L.Svobodu 1860/6
927 05 Šaľa - Veča
IČO: 44487916
Informácie
28.5.2012 Prenájom a pranie rohoží
24,82 s DPH 25.5.2012 Lindström,s.r.o.
Orešianska 3/a
91701 Bratislava
IČO: 35742364
Informácie
28.5.2012 Stavebné práce
Nadstavba zdravotného strediska
42 459,46 s DPH 25.5.2012 Tistav spol. s r.o.
Kováčska 1239
92522 Veľké Úľany
IČO:31413153
Informácie
24.5.2012 Zavlažovacie práce
v centrálnej zóne obce
1 550,16 s DPH 18.5.2012 Július Halász
Krížna 988
925 22 Veľké Úľany
IČO: 32360754
Informácie
24.5.2012 Telekomunikačné služby
22,86 s DPH 23.5.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
24.5.2012 Výmena stieračov MIDIBUS GA648CF 147,62 s DPH 23.5.2012 NAGY-SERVIS s.r.o.
Piesková 1397/44
925 22 Veľké Úľany
DIČ: 43783457
Informácie
17.5.2012 Oprava čerpadla PS12 1 056,00 s DPH 16.5.2012 Kamil Nevřela
Prodej, servis hasičské techniky
Slezská 331
747 31 Veľké Hoštice
DIČ: 66174228
Informácie
17.5.2012 Kancelárske potreby 454,28 s DPH 17.5.2012 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
Mlynská 962/27
925 21 Sládkovičovo
DIČ: 36922161
Informácie
17.5.2012 Zálohová faktúra
Aplikačné programové vybavenie
1 144,54 s DPH 14.5.2012 IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO: 00162957
Informácie
17.5.2012 Telekomunikačné služby
25,00 s DPH 15.5.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
17.5.2012 Paušál za SIP konto
2,32 s DPH 15.5.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
84104 Bratislava
IČO: 3568022
Informácie
17.5.2012 Vodné a stočné 5,05
s DPH
15.5.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
17.5.2012 Maliarske potreby 675,24
s DPH
15.5.2012 Tibor Sercel SET
Leninova 174
925 22 Veľké Úľany
IČO: 37231120
Informácie
14.5.2012 Vodné a stočné 24,84
s DPH
11.5.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
14.5.2012 Služby PO a BOZP 04/2012
200,00 bez DPH 11.5.2012 Zuzana Szabová,
903
925 03 Horné Saliby
IČO: 41592620
Informácie
14.5.2012 Zemný plyn
1 761,00 s DPH 10.5.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Informácie
14.5.2012 Telekomunikačné služby
18,47 s DPH 10.5.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
14.5.2012 Telekomunikačné služby
109,00 s DPH 10.5.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
14.5.2012 Telekomunikačné služby
112,06 s DPH 10.5.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
14.5.2012 Technické služby
Kontajnery, plošina, odborné práce
459,18
s DPH
10.5.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO:34649646
Informácie
14.5.2012 Predplatné Právo pre RoPo a obce
Zálohová faktúra
60,48 s DPH 9.5.2012 IURA EDITION, spol. s.r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava
IČO: 31348262
Informácie
14.5.2012 Rovnošaty pre požiarnikov 448,92
s DPH
9.5.2012 PYROTEX, s.r.o.
93
919 02 Dolné Orešany
IČO: 36242781
Informácie
14.5.2012 Uloženie komunálneho odpadu 4 347,23
s DPH
9.5.2012 KEREKTÓ T.K.O.s.r.o.
99
92506 Čierna Voda
IČO: 36233331
Informácie
14.5.2012 Elektroinštalačný materiál 4/2012 87,00
bez DPH
9.5.2012 Jozef Nágel
1. mája 46
925 22 Veľké Úľany
IČO: 41216776
Informácie
14.5.2012 Paušálna odmena za poskytnutie prác na elektrických a plynových zariadeniach 4/2012 300,00
bez DPH
9.5.2012 Jozef Nágel
1. mája 46
925 22 Veľké Úľany
IČO: 41216776
Informácie
7.5.2012 Elektrická energia 3287,33
s DPH
7.5.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
7.5.2012 Elektrická energia 41,97
s DPH
7.5.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
7.5.2012 Elektrická energia 539,80
s DPH
7.5.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
7.5.2012 Elektrická energia 112,39
s DPH
7.5.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
7.5.2012 Elektrická energia 240,21
s DPH
7.5.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
7.5.2012 Elektrická energia 26,89
s DPH
7.5.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
7.5.2012 Elektrická energia 43,59
s DPH
7.5.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
7.5.2012 Strava dôchodcom 53,93
s DPH
4.5.2012 Júlia Šimeková Reštaurácia - Veľké Úľany
Hlavná 581
925 22 Veľké Úľany
IČO: 17645867
Informácie
7.5.2012 Podanie cigánskej pri prvomájových oslavách 32,01
s DPH
4.5.2012 Júlia Šimeková Reštaurácia - Veľké Úľany
Hlavná 581
925 22 Veľké Úľany
IČO: 17645867
Informácie
7.5.2012 Zverejnenie údajov 4/2012 300,00
bez DPH
4.5.2012 EKONDATORG družstvo
Nová 1091/20
925 22 Veľké Úľany
IČO: 36262846
Informácie
7.5.2012 Trojfázová elektrocentrála 5 500,00 s DPH 4.5.2012 VF Projekt & Marketing s.r.o.
Gen. L.Svobodu 1860/6
927 05 Šaľa - Veča
IČO: 44487916
Informácie
2.5.2012 Práca stavebného dozora Nadstavba zdravotného strediska
apríl 2012
200,00 bez DPH 2.5.2012 Pavol Száraz - SZING
Školská 1370
92 522 Veľké Úľany
IČO: 22798145
Informácie
2.5.2012 Vodné a stočné 6,31
s DPH
2.5.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
2.5.2012 Vzory zmlú, žalôb a podaní 19,54
s DPH
2.5.2011 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
01001 Žilina
IČO:36371271
Informácie
2.5.2012 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos 55,50
s DPH
2.5.2012 SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
IČO: 17310598
Informácie
2.5.2012 Paušál 4/2012
Ostatné pomocné práce
Kosenie, hrabanie
6 638,00
s DPH
2.5.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
2.5.2012 Odvoz smetných nádob za 4/2012 4 724,35
s DPH
2.5.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
30.4.2012 Prenájom kopírovacieho zariadenia
113,52 s DPH 30.4.2012 COPY OFFICE
Rádiová 39
82104 Bratislava
IČO: 31377874
Informácie
30.4.2012 Postrekovanie stromkov - Cintorín 631,09
s DPH
30.4.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO:34649646
Informácie
27.4.2012 Elektrická energia 21,04
s DPH
27.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.4.2012 Prenájom a pranie rohoží
32,38 s DPH 27.4.2012 Lindström,s.r.o.
Orešianska 3/a
91701 Bratislava
IČO: 35742364
Informácie
24.4.2012 Nitr.nov. SA-GA-DS
499,50 s DPH 23.4.2012 PETIT PRESS, a.s.
Sládkovičova 1
94 901 Nitra
IČO: 35790253
Informácie
24.4.2012 Telefon
23,46 s DPH 23.4.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
24.4.2012 Tlačivá 31,64
s DPH
23.4.2012 CART PRINT, s.r.o.
Štúrova 57/B
949 01 Nitra
IČO: 34131159
Informácie
24.4.2012 Technické služby 875,56
s DPH
23.4.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO:34649646
Informácie
24.4.2012 Kancelárske potreby 231,37 s DPH 19.4.2012 Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
Mlynská 962/27
925 21 Sládkovičovo
DIČ: 36922161
Informácie
19.4.2012 Videozáznam 1200,00 bez DPH 19.4.2012 Igor Pojzl VIDEO POJZL
Baničova 2246/4
903 01 Senec
IČO: 14136082
Informácie
19.4.2012 Registrácia záložného práva 956,40 s DPH 19.4.2012 Ottó Szabó JUDr Notársky úrad
Mieroé námestie 4
924 00 Galanta
DIČ: 103089446
Informácie
19.4.2012 Notárska zápisnica 1552,80 s DPH 19.4.2012 Ottó Szabó JUDr Notársky úrad
Mieroé námestie 4
924 00 Galanta
DIČ: 103089446
Informácie
17.4.2012 Podružný elektromer
Športový klub Veľké Úľany
310,80 s DPH 16.4.2012 Martin Blšťák Kerkira pub - Veľké Úľany
Budovateľská 1118/20
925 22 Veľké Úľany
IČO: 37230468
Informácie
17.4.2012 Stavebné práce
Nadstavba zdravotného strediska
48 751,63 s DPH 17.4.2012 Tistav spol. s r.o.
Kováčska 1239
92522 Veľké Úľany
IČO:31413153
Informácie
17.4.2012 Paušál za SIP konto
2,32 s DPH 17.4.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
84104 Bratislava
IČO: 3568022
Informácie
17.4.2012 Licencia za program Orfeus cintorín
68,00 bez DPH 17.4.2012 Pavol Halada
č.d. 279
941 61 Michal nad Žitavou
IČO: 40351467
Informácie
14.4.2012 Zemný plyn
4 591,00 s DPH 12.4.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Informácie
14.4.2012 Toner, atramentová náplň 126,58 bez DPH 12.4.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
925 21 Sládkovičovo
IČO: 43956122
Informácie
14.4.2012 Telekomunikačné služby
25,00 s DPH 12.4.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
14.4.2012 Viazanie Zbierky zákonov 96,00
bez DPH
12.4.2012 Legáth Jozef
Štefánikova 1559/52
905 01 Senica
IČO: 46288597
Informácie
14.4.2012 Strava dôchodcom 61,11
s DPH
12.4.2012 Júlia Šimeková Reštaurácia - Veľké Úľany
Hlavná 581
925 22 Veľké Úľany
IČO: 17645867
Informácie
14.4.2012 Elektroinštalačný materiál 3/2012 183,00
bez DPH
11.4.2012 Jozef Nágel
1. mája 46
925 22 Veľké Úľany
IČO: 41216776
Informácie
14.4.2012 Paušálna odmena za poskytnutie prác na elektrických a plynových zariadeniach 3/2012 300,00
bez DPH
11.4.2012 Jozef Nágel
1. mája 46
925 22 Veľké Úľany
IČO: 41216776
Informácie
14.4.2012 Elektrická energia 68,81
s DPH
11.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
14.4.2012 Telekomunikačné služby
112,06 s DPH 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
14.4.2012 Telekomunikačné služby
18,47 s DPH 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
14.4.2012 Telekomunikačné služby
141,42 s DPH 11.4.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
14.4.2012 Práca stavebného dozora Nadstavba zdravotného strediska
marec 2012
200,00 bez DPH 10.4.2012 Pavol Száraz - SZING
Školská 1370
92 522 Veľké Úľany
IČO: 22798145
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 641,39
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 896,58
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 79,51
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 4,51
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 15,14
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 38,39
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 639,13
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 31,56
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 22,58
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 560,09
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 2 928,88
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 411,04
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Vodné a stočné 1 158,55
s DPH
10.4.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
10.4.2012 Uloženie komunálneho odpadu 4 898,05
s DPH
4.4.2012 KEREKTÓ T.K.O.s.r.o.
99
92506 Čierna Voda
IČO: 36233331
Informácie
10.4.2012 Stavebný materiál 126,50
s DPH
5.4.2012 Marta Konečná
Parková 626/19
925 22 Veľké Úľany
IČO: 14014301
Informácie
10.4.2012 Elektrická energia 3287,33
s DPH
5.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
10.4.2012 Elektrická energia 43,59
s DPH
5.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
10.4.2012 Elektrická energia 112,39
s DPH
5.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
10.4.2012 Elektrická energia 539,80
s DPH
5.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
10.4.2012 Elektrická energia 41,97
s DPH
5.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
4.4.2012 Služby PO a BOZP 03/2012
200,00 bez DPH 4.4.2012 Zuzana Szabová,
903
925 03 Horné Saliby
IČO: 41592620
Informácie
4.4.2012 Zverejnenie údajov 3/2012 300,00
bez DPH
4.4.2012 EKONDATORG družstvo
Nová 1091/20
925 22 Veľké Úľany
IČO: 36262846
Informácie
4.4.2012 Elektrická energia 26,89
s DPH
4.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
4.4.2012 Elektrická energia 240,21
s DPH
4.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
4.4.2012 Elektrická energia 21,04
s DPH
4.4.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
3.4.2012 M/D 4 kolies s vyvážením GA 969 BZ
35,93 s DPH 3.4.2012 Autoprofit s.r.o.
Šalská 743/2
924 01 Galanta
IČO: 36239763
Informácie
3.4.2012 Prenájom kopírovacieho zariadenia
135,92 s DPH 3.4.2012 COPY OFFICE
Rádiová 39
82104 Bratislava
IČO: 31377874
Informácie
2.4.2012 Tlačivá 29,00
s DPH
30.3.2012 CART PRINT, s.r.o.
Štúrova 57/B
949 01 Nitra
IČO: 34131159
Informácie
2.4.2012 Tlač - Veľkoúľanský obzor 604,80
s DPH
30.3.2012 Newprint, s.r.o.
Vlčkova 33
8111 04 Bratislava
IČO: 36359441
Informácie
2.4.2012 Registračná známka 310,20
s DPH
30.3.2012 GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31
911 05 Trenčín
IČO: 36338354
Informácie
2.4.2012 Paušál 3/2012
Ostatné pomocné práce
Kosenie, hrabanie
6 638,00
s DPH
30.3.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
2.4.2012 Odvoz smetných nádob 4 724,35
s DPH
30.3.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
2.4.2012 Publikácie
28,80 s DPH 2.4.2012 LILIUM AURUM,s.r.o.
Galantská cesta 658/F
92 904 Dunajská Streda
IČO: 17642183
Informácie
2.4.2012 Prenájom a pranie rohoží
32,45 s DPH 2.4.2012 Lindström,s.r.o.
Orešianska 3/a
91701 Bratislava
IČO: 35742364
Informácie
28.3.2012 Príprava a prenájom volebných miestností
200,00 bez DPH 27.3.2012 Miestne kultúrne stredisko
Nám. Slobody 579/8
92 522 Veľké Úľany
IČO: 35595817
Informácie
28.3.2012 Stravovanie členov velebných komisií
378,40 bez DPH 27.3.2012 Príspevková organizácia VPS
Pusta 176
92 522 Veľké Úľany
IČO: 354606037
Informácie
23.3.2012 Stravné lístky
2 658,00 s DPH 22.3.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
01001 Žilina
IČO:36391000
Informácie
23.3.2012 Telefon
21,24 s DPH 23.3.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
21.3.2012 Aktualizácia programov 2012
156,00 s DPH 20.3.2012 Ing Ján Vlček - TOPSET
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO: 32643748
Informácie
21.3.2012 Služby PO a BOZP 02/2012
200,00 bez DPH 20.3.2012 Zuzana Szabová,
903
925 03 Horné Saliby
IČO: 41592620
Informácie
21.3.2012 Reštaurovanie zakladacej listiny DHZ 200,00 s DPH 20.3.2012 Eva Gáliková Mgr.Art.
Čižmárska 10
940 54 Nové Zámky
IČO:37308173
Informácie
21.3.2012 Stavebné práce
Nadstavba zdravotného strediska
48 228,28 s DPH 21.3.2012 Tistav spol. s r.o.
Kováčska 1239
92522 Veľké Úľany
IČO:31413153
Informácie
16.3.2012 Telefon
25,00 s DPH 16.3.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
16.3.2012 Paušál za SIP konto
2,32 s DPH 16f.3.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
84104 Bratislava
IČO: 3568022
Informácie
16.3.2012 Uverejnenie inzerenta v zozname Slovenský telefónny zoznam 119,40
bez DPH
16.3.2012 Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
Ferienčíkova 18
811 08 Bratislava
IČO: 44759932
Informácie
14.3.2012 Predplatné Právo pre RoPo a obce 60,48 bez DPH 14.3.2012 IURA EDITION, spol. s.r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava
IČO: 31348262
Informácie
14.3.2012 Tlačiareň, klávesnica 175,71 bez DPH 14.3.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
925 21 Sládkovičovo
IČO: 43956122
Informácie
14.3.2012 Kancelárske potreby 577,11 bez DPH 14.3.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
925 21 Sládkovičovo
IČO: 43956122
Informácie
14.3.2012 Úplné znenie zákonov 103,76
s DPH
13.3.2012 Poradca podnikateľa, spol s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina
IČO:31592503
Informácie
14.3.2012 Výmena vodárničky v Nových Osadách
295,92 s DPH 13.3.2012 Július Halász
Krížna 988
925 22 Veľké Úľany
IČO: 32360754
Informácie
12.3.2012 Zemný plyn
8 384,00 s DPH 9.3.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Informácie
12.3.2012 Predplatné GaŠa žurnálu 52,28
bez DPH
9.3.2012 Helena Jaššová Mgr, Vydavateľstvo "HELENA"
Hlavná 30
927 01 Šaľa
IČO: 34644237
Informácie
12.3.2012 Studené misy 156,00
bez DPH
9.3.2012 Zuzana Rajnová ZAZA
Dúhová 1862/18
903 01 Senec
IČO: 31113516
Informácie
12.3.2012 Uverejnenie inzerenta v zozname Slovenský telefónny zoznam 119,40
bez DPH
9.3.2012 Slovenský telefónny zoznam s.r.o.
Ferienčíkova 18
811 08 Bratislava
IČO: 44759932
Informácie
12.3.2012 Paušálna odmena za poskytnutie prác na elektrických a plynových zariadeniach 2/2012 300,00
bez DPH
9.3.2012 Jozef Nágel
1. mája 46
925 22 Veľké Úľany
IČO: 41216776
Informácie
12.3.2012 Elektroinštalačný materiál 127,00
bez DPH
9.3.2012 Jozef Nágel
1. mája 46
925 22 Veľké Úľany
IČO: 41216776
Informácie
8.3.2012 Telefon
138,47 s DPH 8.3.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
8.3.2012 Telefon
112,06 s DPH 8.3.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
8.3.2012 Telefon
18,47 s DPH 8.3.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
8.3.2012 Vodné a stočné 33,88
s DPH
8.3.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
8.3.2012 Elektrická energia 26,89
s DPH
6.3.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
8.3.2012 Elektrická energia 43,59
s DPH
6.3.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
8.3.2012 Elektrická energia 240,21
s DPH
6.3.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
8.3.2012 Elektrická energia 112,39
s DPH
6.3.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
8.3.2012 Elektrická energia 539,80
s DPH
6.3.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
8.3.2012 Elektrická energia 41,97
s DPH
6.3.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
8.3.2012 Elektrická energia 3 287,33
s DPH
6.3.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
8.3.2012 Uloženie komunálneho odpadu 2 832,17
s DPH
7.3.2012 KEREKTÓ T.K.O.s.r.o.
99
92506 Čierna Voda
IČO: 36233331
Informácie
8.3.2012 Strava dôchodcom 63,45
s DPH
7.3.2012 Júlia Šimeková Reštaurácia - Veľké Úľany
Hlavná 581
925 22 Veľké Úľany
IČO: 17645867
Informácie
8.3.2012 Odznaky s erbom
141,97
s DPH
5.3.2012 Ján Grajzeľ
Čordáková 32
040 23 Košice
IČO:45655634
Informácie
8.3.2012 Technické služby 2/2012
Odborné a strojné práce
1 633,97
s DPH
5.3.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO:34649646
Informácie
8.3.2012 Odvoz smetných nádob 4 724,35
s DPH
5.3.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
8.3.2012 Paušál 2/2012
Ostatné pomocné práce
Kosenie, hrabanie
6 638,00
s DPH
5.3.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
5.3.2012 Vysielač BRS-UHF - oprava
75,60 s DPH 5.3.2012 Alena Sedláková - SEAK
Odborárska 22
080 01 Prešov
IČO: 22906568
Informácie
5.3.2012 Prenájom rohoží
23,38 s DPH 2.3.2012 Lindström,s.r.o.
Orešianska 3/a
91701 Bratislava
IČO: 35742364
Informácie
5.3.2012 Práca stavebného dozora Nadstavba zdravotného strediska
január a február 2012
400,00 bez DPH 2.3.2012 Pavol Száraz - SZING
Školská 1370
92 522 Veľké Úľany
IČO: 22798145
Informácie
5.3.2012 Oprava zatekania cez strechu do vnútra autobusu 344,10 s DPH 1.3.2012 PANAX F.C.S.,.spol. s r.o.
Krásna Hôrka 292
027 44 Trvrdošín
IČO: 36374075
Informácie
5.3.2012 Prenájom kopírovacieho zariadenia
210,49 s DPH 1.3.2012 COPY OFFICE
Rádiová 39
82104 Bratislava
IČO: 31377874
Informácie
29.2.2012 Telefon
28,82 s DPH 24.2.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
29.2.2012 Kancelárske potreby 464,81 bez DPH 27.2.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
925 21 Sládkovičovo
IČO: 43956122
Informácie
29.2.2012 Spotrebný materiál k PC 272,68 bez DPH 27.2.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
925 21 Sládkovičovo
IČO: 43956122
Informácie
29.2.2012 Toaletný papier 54,72
s DPH
28.2.2012 MIRDO, s.r.o.
Sládkovičovská 436/42
952 22 Veľké Úľany
IČO: 45503508
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 240,21
s DPH
12.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.2.2012 Materiál pre požiarnu ochranu
706,13 s DPH 21.2.2012 PYROGUARD s.r.o.
Hlavná 104
925 01 Matúškovo
IČO: 34128514
Informácie
27.2.2012 Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt - Protipovodňová ochrana
480,00 s DPH 20.2.2012 VF Projekt & Marketing s.r.o.
Gen. L.Svobodu 1860/6
927 05 Šaľa - Veča
IČO: 44487916
Informácie
27.2.2012 Geometrický plán
326,50 bez DPH 20.2.2012 Alžbeta Blazseková
Mierové nám. 4
924 00 Galanta
IČO: 17549493
Informácie
27.2.2012 Služby PO a BOZP 01/2012
200,00 bez DPH 17.2.2012 Zuzana Szabová,
903
925 03 Horné Saliby
IČO: 41592620
Informácie
27.2.2012 Paušálna odmena za poskytnutie prác na elektrických a plynových zariadeniach 1/2012 166,00
bez DPH
17.2.2012 Jozef Nágel
1. mája 46
925 22 Veľké Úľany
IČO: 41216776
Informácie
27.2.2012 Elektroinštalačný materiál 98,00
bez DPH
17.2.2012 Jozef Nágel
1. mája 46
925 22 Veľké Úľany
IČO: 41216776
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 2955,55
s DPH
17.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 291,78
s DPH
17.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.2.2012 Paušál za SIP konto
2,32 s DPH 15.2.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
84104 Bratislava
IČO: 3568022
Informácie
27.2.2012 Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 445,50
bez DPH
14.2.2012 RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2
84101 Bratislava
IČO: 36857432
Informácie
27.2.2012 Uloženie komunálneho odpadu 3 301,73
s DPH
14.2.2012 KEREKTÓ T.K.O.s.r.o.
99
92506 Čierna Voda
IČO: 36233331
Informácie
27.2.2012 Servis výťahu 648,00
s DPH
14.2.2012 SLOV lift spol. s r.o.
Na Grbe 55
84107 Bratislava
IČO:35752602
Informácie
27.2.2012 SR vlajka 150x100cm 55,08
s DPH
13.2.2012 2U s.r.o.
Trnavská cesta 70
82102 Bratislava
IČO:17315786
Informácie
27.2.2012 Telefon
152,63 s DPH 10.2.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
27.2.2012 Autobusová doprava členov KD Zlatý dážď 132,00
s DPH
9.2.2012 Alžbeta Korbeličová, K-BUS neprav. autobusová doprava
J.Smreka 13
903 01 Senec
IČO: 41887883
Informácie
27.2.2012 Vodné a stočné 40,64
s DPH
9.2.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Informácie
27.2.2012 Telefon
18,47 s DPH 8.2.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
27.2.2012 Telefon
25,94 s DPH 8.2.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
27.2.2012 Oprava kanalizačnej stupačky
v knižnici
140,00 bez DPH 8.2.2012 Jozef Baroš
Gottwaldova 1148
92523 Jelka
IČO:37630458
Informácie
27.2.2012 Oprava kanalizačnej prípojky
na obecnom úrade
822,00 bez DPH 8.2.2012 Jozef Baroš
Gottwaldova 1148
92523 Jelka
IČO:37630458
Informácie
27.2.2012 Dosky OSB 115,02
s DPH
7.2.2012 Marta Konečná
Parková 626/19
925 22 Veľké Úľany
IČO: 14014301
Informácie
27.2.2012 Registračný poplatok súťaže PCDB 2011/2012 20,00
s DPH
6.2.2012 ÚSTAV VZDELÁVANIA A SLUŽIEB, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
IČO: 35810700
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 43,59
s DPH
6.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 26,89
s DPH
6.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 240,21
s DPH
6.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.2.2012 Zálohová faktúra
Aktualizácia zákonov
71,20
s DPH
4.2.2011 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
01001 Žilina
IČO:36371271
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 112,39
s DPH
3.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 539,80
s DPH
3.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
27.2.2012 Elektrická energia 41,97
s DPH
3.2.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Stavebné práce
Nadstavba zdravotného strediska
42 494,10 s DPH 3.2.2012 Tistav spol. s r.o.
Kováčska 1239
92522 Veľké Úľany
IČO:31413153
Informácie
24.2.2012 Prenájom rohoží
23,38 s DPH 3.2.2012 Lindström,s.r.o.
Orešianska 3/a
91701 Bratislava
IČO: 35742364
Informácie
27.2.2012 Zemný plyn
8 891,00 s DPH 3.2.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Informácie
27.2.2012 Autorská odmena - hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu 14,28
s DPH
2.2.2012 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielom
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
IČO: 0018454
Informácie
27.2.2012 Strava dôchodcom 68,92
s DPH
2.2.2012 Júlia Šimeková Reštaurácia - Veľké Úľany
Hlavná 581
925 22 Veľké Úľany
IČO: 17645867
Informácie
27.2.2012 Zverejnenie údajov 1/2012 300,00
bez DPH
1.2.2012 EKONDATORG družstvo
Nová 1091/20
925 22 Veľké Úľany
IČO: 36262846
Informácie
24.2.2012 Odvoz smetných nádob 4 724,35
s DPH
1.2.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
24.2.2012 Paušál 1/2012
Ostatné pomocné práce
Kosenie, hrabanie
6 638,00
s DPH
1.2.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
24.2.2012 Paušál 12/2011
Ostatné pomocné práce
Kosenie, hrabanie
6 638,00
s DPH
3.1.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO: 34649646
Informácie
24.2.2012 Spotrebný materiál k PC 521,08 bez DPH 26.1.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
92521 Sládkovičovo
IČO:43956122
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 240,21
s DPH
30.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Telefon
20,96 s DPH 31.1.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 122,62
s DPH
30.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 9,18
s DPH
27.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 41,97
s DPH
30.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 539,80
s DPH
30.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 112,39
s DPH
30.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 43,59
s DPH
30.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 26,99
s DPH
30.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Elektrická energia 21,04
s DPH
30.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
24.2.2012 Telefon
12,39 s DPH 30.1.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO: 35763469
Informácie
24.2.2012 Prenájom kopírovacieho zariadenia
113,52 s DPH 30.1.2012 COPY OFFICE
Rádiová 39
82104 Bratislava
IČO: 31377874
Informácie
24.2.2012 Čistenie kanalizácie
456,00 s DPH 30.1.2012 Adrián Farkaš A&M
524
Kráľová pri Senci
IČO:37694278
Informácie
24.2.2012 Paušál za SIP konto
2,32 s DPH 26.1.2012 SWAN, a.s.
Borská 6
84104 Bratislava
IČO: 3568022
Informácie
24.2.2012 Vyúčtovanie plynu
3 949,13 s DPH 25.1.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Informácie
24.2.2012 Stojan na vlajky
45,60 s DPH 23.1.2012 Ing Szilárd Németh - SINEX reklamná agentúra
Moyzesova 6
90301 Senec
IČO:34778411
Informácie
24.2.2012 Čistenie kanalizácie
300,00 s DPH 23.1.2012 Adrián Farkaš A&M
524
Kráľová pri Senci
IČO:37694278
Informácie
24.2.2012 APPLE IPHONE 4S
192,61 s DPH 17.1.2012 Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10
82513 Bratislava
IČO:35763469
Informácie
24.2.2012 Vodárenské práce
Požiarna zbrojnica
559,00 bez DPH 9.1.2012 Jozef Baroš
Gottwaldova 1148
92523 Jelka
IČO:37630458
Informácie
24.2.2012 Stravné lístky
2 784,00 s DPH 5.1.2012 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
01001 Žilina
IČO:36391000
Informácie
24.2.2012 Spotrebný materiál k PC 179,96 bez DPH 5.1.2012 Rudolf Lancz -LAVA
Lipová 1294
92521 Sládkovičovo
IČO:43956122
Informácie
24.2.2012 Údržba plynových zariadení 103,00 bez DPH 4.1.2012 Adrián Múčka AM MONT
Záhradnícka 368/14
92522 Veľké Úľany
IČO:45905347
Informácie
24.2.2012 Stavebné práce
Nadstavba zdravotného strediska
48 901,12 s DPH 17.1.2012 Tistav spol s r.o.
Kováčska 1239
92522 Veľké Úľany
IČO:31413153
Informácie
21.2.2012 Vyúčtovacia faktúra
Finančný spravodajca
21,37
s DPH
28.1.2012 Poradca podnikateľa, spol s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina
IČO:31592503
Informácie
21.2.2012 Zálohová faktúra
Predplatné mesačníka Verejná správa
1 133,74
s DPH
8.12.2011 Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40
01001 Žilina
IČO:36371271
Informácie
2.2.2012 Technické služby
Odborné a strojné práce
1 105,70
s DPH
2.2.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO:34649646
Informácie
30.1.2012 Elektrická energia 3 195,83
s DPH
27.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
30.1.2012 Realizácia verejného obstarávania projektu "Regenerácia centrálnej zóny obce" 2 521,02
s DPH
20.1.2012 EUROPROJECT & TENDER s.r.o.
Pri Bielom kríži 14
831 02 Bratislava
IČO:43941907
Informácie
18.1.2012 Regenerácia centrálnej zóny obce - práce naviac 31 200,00
s DPH
16.1.2012 AVA-stav s.r.o.
Z.Kodálya 787/6
924 01 Galanta
IČO:43989268
Informácie
18.1.2012 Elektrická energia 4 654,93
s DPH
17.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
18.1.2012 Elektrická energia -5 147,96
s DPH
17.1.2012 ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
876 67 Bratislava
IČO:36677281
Informácie
12.1.2012 Regenerácia centrálnej zóny obce - práce naviac 43 233,06
s DPH
5.1.2012 AVA-stav s.r.o.
Z.Kodálya 787/6
924 01 Galanta
IČO:43989268
Informácie
12.1.2012 Vyučtovacia fa stožiare a vlajky 3 455,04
s DPH
11.1.2012 2U s.r.o.
Trnavská cesta 70
82102 Bratislava
IČO:17315786
Informácie
12.1.2012 Vodné a stočné 2 173,94
s DPH
11.1.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO:36550949
Informácie
10.1.2012 Vodné a stočné 1 110,54
s DPH
10.1.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO:36550949
Informácie
10.1.2012 Montáž vianočnej výzdoby 2 379,85
s DPH
10.1.2012 Ernest Molnár Technické služby
Pusta 176
925 22 Veľké Úľany
IČO:34649646
Informácie
10.1.2012 Uloženie komunálneho odpadu 4 129,37
s DPH
9.1.2012 KEREKTÓ T.K.O.s.r.o.
99
92506 Čierna Voda
36233331
Informácie


Objednávky 2012:

Dátum
zverejnenia
1.
Id. údaj
2.
Popis objednaného plnenia
3.
Hodnota v €
5.
Dátum vystavenia
6.
Dodávateľ
7.
Vystavil
Ďalšie informácie o objednávke
28.5.2012 2/2012 Videozáznam rok 2011 1200,00 bez DPH 22.3.2012 Igor Pojzl VIDEO POJZL
Baničova 2246/4
903 01 Senec
IČO: 14136082
Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ
Informácie
28.5.2012 3/2012 Geometrický plán
bývalej požiarnej zbrojnice Nové Osady
10.5.2012 Alžbeta Blazseková
Mierové nám. 4
924 00 Galanta
IČO: 17549493
Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ
Informácie


Zámery previesť majetok - 2012:


Zámer predaja nehnutelnosti

 
Uznesenie č. 48-OZ/2012 bod č. 9
 
d/ schvaľuje

 
Zámer predaja majetku obce – pozemok p.č.1133/21 o výmere 123 m2
druh pozemku zastavaná plocha pred Miestnym kultúrnym strediskom na podnikateľské účely - prevádzkovanie predajne /kaviarne/ na základe obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Obchodná verejná súťaž - Podmienky

 
Uznesenie č. 48-OZ/2012 bod č. 9
 
e/ schvaľuje

 
 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj obecného majetku:  
 
Vyhlasovateľ: 
Úradný názov:Obec Veľké Úľany
Kontaktné miesto:Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany tel. 031/7878108
Kontaktná osoba:Bc. Zuzana Metzner
 
Bližšie informácie a podmienky súťaže: www.velkeulany.sk , úradná tabuľa obce. 
 
I. Predmet verejnej obchodnej súťaže : 
 
pozemok par.č. 1133/21 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavaná plocha (plocha pred Miestnym kultúrnym strediskom) 
 
II. Podmienky verejnej obchodnej súťaže : 
 
1. Verejná obchodná súťaž je zverejnená na internetovej stránke www.velkeulany.sk, na úradnej tabuli Obce Veľké Úľany. 
Doba zverejnenia: od 1.6. 2012 do 31. 7.2012  
 
2. Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať 
    a) návrh ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej v EUR za 1m2 
    b) doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom bude právnická osoba. 
 
3. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme. Lehota na podávanie návrhov končí 31.7.2012 o 14.00 hod. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky 8.8.2012 o 17.00 hod. a výsledky písomne oznámi uchádzačom do 7 dní po ich prerokovaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 
 
5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. 
 
6. Predaj nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2009 o hospodárení a nakladaní s majetkom, finančnými prostriedkami obce a ochranou majetku obce. 
 
III. Podmienky predaja  
 
1. Predmetný pozemok sa predáva na podnikateľské účely – prevádzkovanie predajne / kaviarne/. Plánovaná stavba musí zachovávať tvar včelieho úľa. Projekt stavby musí byť odsúhlasený obecným zastupiteľstvom. Ďalšou podmienkou je predaj včelých produktov a prezentačných predmetov o obci.  
Požadovaná minimálna kúpna cena je 50,- €/m2.  
 
3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní od prerokovania výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom  
 
4. Zaplatenie kúpnej ceny : v deň podpísania kúpnej zmluvy.  
 
IV. Časový harmonogram súťaže  
 
Vyhlásenie súťaže: 1.6.2012  
Ukončenie súťaže: 31.7.2012 do 14.00 hod.  
Komisionálne otváranie obálok: 8.8.2012 o 17.00 hod.  
Písomné oznámenie výsledkov uchádzačom: do 7 dní po ich prerokovaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní od prerokovania výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom.  
 
V. Kritériá hodnotenia návrhov  
 
Kritériom hodnotenia je kúpna cena (minimálna kúpna cena je 50,- €/m2).  
 
VI. Spôsob podania ponuky  
 
Prihlášky do súťaže doručiť v zapečatenej obálke na adresu:  
 
Obecný úrad  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany  
- označenú heslom: „Verejná obchodná súťaž – pozemok neotvárať“.


Verejné obstarávanie 2012:


Obec Veľké Úľany v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 41-OZ/2012 bod č. 9 vypisuje výberové konanie na vytvorenie novej obecnej webstránky
Výzvu si môžete stiahnuť vo formáte PDF.
- Výzva bola uverejnená 13.3.2012